All posts by Prosjektet

NABOINFORMASJON – VIBRASJONER OG GRENSEVERDIER

Notat utarbeidet av Multiconsult AS.

For grunnarbeider i løsmasser, anbefaler NS8141-2013 følgende vibrasjoner på bebyggelse i normal stand:

  • Virksomhet som skaper transiente (vedvarende) vibrasjoner vf = 21 mm/s
    f.eks. peling og spunting med fallodd, dypkomprimering etc.
  • Virksomhet som skaper raskt gjentatte impulser og kontinuerlige vibrasjoner vf = 14 mm/s
    f.eks. peling og spunting med vibrolodd, vibrokomprimering, pigging av berg etc.

Pågående aktivitet med pigging av betongkonstruksjoner har raskt repeterende impulser og får i utgangspunktet en vibrasjonsgrense på vf = 14 mm/s.

På bygninger med setningshistorikk/ømtålig tilstand, reduseres de angitte grenseverdiene med 20%. I dette tilfellet forekommer det noen eldre bakgårdsbygninger inne i utbyggingskvartalet, som medfører nevnte reduksjoner på 20% av vibrasjonsgrenser. Bakgårdsbygningene ligger relativt nærme byggegropen og bidrar således til en generell reduksjon av vibrasjonsnivåer i området.

Vibrasjonsstandarden NS8141 ansees i utgangspunktet som konservativ med god margin til teoretisk skadegrense. Når en i dette tilfellet reduserer allerede konservative kriterium/grenseverdier, ansees skaderisikoen som marginal og nesten på et teoretisk nivå. Vibrasjonspåvirkningen gjelder at stort antall bygninger omkring byggegropen, og har automatisk rapportering med varsling av enhver hendelse/vibrasjon over innlagt triggenivå. Triggenivået settes relativt lavt slik at det er god tid til å justere- eller stoppe aktiviteten før tangering av vibrasjonsgrenser.

Ellers nevnes det at vibrasjoner kan oppleves ubehagelig for mennesker, og enkelte kan oppleve nivåer på under vf < 1 mm/s som skremmende. Det er da greit å vite at forholdet følges tett opp med avansert instrumentering på bygningsmassen, og at risikoen for skader er meget lav.


Vi beklager de ulempene dette måtte medføre for dere som naboer.
Dersom dere har spørsmål kan dere ta direkte kontakt med Veidekke, Insenti eller Entra.

Kontaktpersoner:
Rune Fossland
Prosjektleder, Veidekke Entreprenør AS
E-post: rune.fossland@veidekke.no
Telefon: 901 66 480

Vanja Fjelstad Åberge
Prosjektleder, Insenti AS
E-post: vanja.fjeldstad.aberge@insenti.no
Telefon: 900 81 591

Inger Aas
Prosjektsjef, Entra AS
E-post: ia@entra.no
Telefon: 474 73 085

NABOINFORMASJON – GRUNNARBEIDER

Mandag 21.01.19 overtok Veidekke byggeplassen i Universitetsgata 7. Vi vil fortløpende legge ut informasjon om alt som er interessant i forhold til byggingen på denne hjemmesiden, slik at dere vet hva som skjer til enhver tid.

Det vil bli en relativt stille og rolig oppstart på prosjektet. Mandag 21.01.19 vil det bli kjørt inn en gravemaskin. Det vil deretter bli gravearbeider i tre uker, før arbeidene med spunt starter opp. Vi vil komme med en ny og mer utfyllende informasjon i løpet av 14 dager.

Vi beklager de ulempene dette måtte medføre for dere som naboer.

Dersom dere har spørsmål kan dere ta direkte kontakt med Veidekke, Insenti eller Entra.

Kontaktpersoner:

Rune Fossland
Prosjektleder, Veidekke Entreprenør AS
E-post: rune.fossland@veidekke.no
Telefon: 901 66 480

Vanja Fjelstad Åberge
Prosjektleder, Insenti AS
E-post: vanja.fjeldstad.aberge@insenti.no
Telefon: 900 81 591

Inger Aas
Prosjektsjef, Entra AS
E-post: ia@entra.no
Telefon: 474 73 085